Политика на поверителност

Лични данни | Политика на съхранение на лични данни

Политика на поверителност

Настоящата Политика за поверителност на лични данни регулира обработването на лични данни, предоставяни от потребители на уебсайтът www.belchohristov.com („Сайтът”), във връзка с услугите и продуктите, достъпни на и чрез Сайта. Актуализираната информация тук, в графата “Лични данни” за поверителност влиза в сила от 25 май 2018 г. и има за цел прилагане на изискванията на новия европейски Общ регламент относно защитата на данните (“GDPR”). Описание на текста за Общия регламент за защита на данните (GDPR)” ще откриете тук.

Сайтът е регистриран на името на Белчо Христов и се управлява и поддържа от „Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, район, ул. Васил Друмев № 47, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204828286 (по-долу за краткост наричано „Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД“, ‚Дружеството“ или „аз“).

Настоящата Политика за поверителност на личните данни („Политиката”), заедно с Правилата за ползване на Сайта, Общите условия за дистанционни продажби и всякакви други услуги, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Дружеството ще спазва при обработване на лични данни, които се събират за Вас или които ни предоставяте („Лични данни”).

Настоящата Политика не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”). Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика, моля да се свържете с мен на е-мейл адрес: [email protected].

Настоящата Политика определя:

 • категориите Лични данни, които се обработват от„Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД
 • целите, за които„Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД обработва Лични данни
 • Вашите права във връзка с Личните Ви данни;
 • „Бисквитките“, които Сайтът ще използва или използва в момента;
 • третите лица, на които “Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД може да предоставя Лични данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени услуги на Сайта (включително и електронния магазин на BelchoHristov.Com и/или достъп до него или до определени негови части/ сегменти/ модули, като евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части /сегменти/ модули.

Категории лични данни, обработвани от “Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД

Комапнията може да събира и обработва следните отнасящи се за Вас Лични данни:

 • информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни форми /полета/ формуляри или публикувате съдържание на Сайта (имена, адрес, дата на раждане, номер на телефон или факс, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за е-мейл бюлетин, абонамент за наша услуга, покупка на стоки чрез електронния магазин на Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД, публикуване на материали или заявки за нови услуги, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта дори с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа /приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
 • информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на проблема;
 • подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение, блог и други използвани комуникационни данни и ресурси;
 • ако осъществявате достъп до Сайта чрез мобилно устройство, можем да обработваме данни относно Вашето местонахождение, както и информация и за тези устройства, например идентификационен номер и вид на Вашето устройство, с оглед осигуряване на по-голяма добавена стойност на нашите услуги. Ако не желаете да получаване данни за местонахождението Ви, може да изключите съответните функции на устройството Ви, които позволяват проследяване, ако устройството предлага такава възможност.

Интерактивни приложения на трети лица:

По преценка на Дружеството, Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „Харесай”, „Сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

Цели на обработване на личните данни:

Дружеството може да обработва Лични данни за следните цели:

 • създаване на Вашия профил на Сайта;
 • предоставяне на достъп до Сайта или до негови части /сегменти/ модули и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
 • установяване на контакт с Вас във връзка с поръчани от Вас артикули или услуги чрез електронния магазин на Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД;
 • комуникация с Вас във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили или ако сте свързали с нас по друга причина (например за да поискате допълнителна информация за услуга, достъпна чрез Сайта);
 • персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
 • ние можем също да използваме информацията, която събираме за Вас, за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване. Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД може да Ви предоставя информация, продукти, услуги, новини, бюлетини и специални промоции, от които мислим, че бихте се интересували, както и да отговаряме на Ваши запитвания, като можете да възразите срещу използването на Лични данни за такива цели, като изпратите съобщение на следния електронен адрес: [email protected];
 • за изпълнение на нормативно установени задължения на “Уеленс & Съпемънт Консулт” ЕООД (например произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари, данъчно законодателство и др.);
 • финансово-счетоводна дейност;

Имате право да възразите срещу обработване на Ваши Лични данни за целите на директния маркетинг, съгласно посоченото по-долу в Раздел „Вашите права“. Понякога Сайтът може да съдържа връзки и препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Възможно е ние да не оперираме свързаните сайтове и да не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ако се прехвърлите на друг сайт, чрез връзка от нашия Сайт, ние можем да получим обобщена или по друг начин анонимна статистическа информация за движението Ви към тези сайтове.„Уелнес & Съплемънт Консулт” ЕООД не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

Вашите права:

Във връзка с обработване на Лични данни, имате следните права, които може да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: [email protected]:

 • право да искате достъп до отнасящите се до Вас Лични данни и по-специално да поискате да получите от Дружеството безплатно:
 • потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас Лични данни;
 • информация за целите на такова обработване, категориите Лични данни, получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас Лични данни биват разкривани;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас Лични данни, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас;
 • право да искате Дружеството да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате Дружеството да уведоми трети лица, на които са били разкрити Личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • право да възразите срещу обработването за в бъдеще на Личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със следния примерен текст „Не желая личните ми данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг“, съответно „Не желая личните ми данни да бъдат разкривани на трети лица и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг” на адрес: [email protected].

Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД се задължава да изпълнява своевременно всеки отказ за получаване за в бъдеще на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама.

Бисквитки:

За да работи Сайта според заложената от екипа на Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

Какво представляват „бисквитките“? „Бисквитките” са малки текстови файлове, запазвани от Вашия браузер на твърдия диск на компютъра Ви. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразни неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. Например, с помощта на „бисквитките“ може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

Как използваме „бисквитки“? „Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта. Какви видове „бисквитки“ използваме?

Предоствяне на лични данни на трети лица:

Възможно е да разкрием Личните Ви данни на следните трети страни, а именно:

 • на доставчици на куриерски услуги, с цел доставяне на артикули или услуги на Магазина
 • за целите на осъществяване на различни промоционални активности, рекламни кампании, ПР инициативи и реализиране на подобни мероприятия, чрез използването на външни услуги на специализирани в посочените области компании и организации, с оглед на изпълнение на възложените им по договор задължения и отговорности;
 • ако имаме задължението да разкрием или споделим Личните Ви данни, за да изпълним законово задължение или за да защитим правата, имуществото или сигурността на Дружеството, нашите клиенти или други лица.

Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД може да предостави Личните Ви данни за всякакви търговски или статистически цели, на избрани от нас трети несвързани с Компанията лица, при условие че те се ангажират да осигуряват адекватно ниво на тяхната защита. Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД може също така да предостави обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузери, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицират.

Неприложимост на Политиката:

Настоящата Политика не се прилага по отношение на трети лица, които разглеждат/използват съдържание, генерирано от потребител на Сайта, след като е било публикувано на Сайта, включително, но не само, информация във Вашия профил, материали, които сте публикували/изпратили и др. Предоставянето на Ваши Лични данни на други потребители на Сайта е на Ваш собствен риск и Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди или нарушения, които сте претърпели в резултат на такова предоставяне.

Заключителни разпоредби:

Настоящата Политика се намира на адрес: https://www.belchohristov.com/shop/privacy-policy/ Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Уелнес & Съплемънт Консулт ЕООД не носи отговорност, ако даден потребител на Сайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.